The people behind #SaveTheInternet

In alphabetic order:

Aakriti Bhargava, Akshay S Dinesh, Amba Kak, Apar Gupta, Aravind Ravi-Sulekha, Arpit Agarwal, Ishan Sharma, Jafar Muhammed, Karthik Balakrishnan, Kashmira Chawak, Kiran Jonnalagadda, Mishi Choudhary, Mitesh B Ashar, Nikhil Pahwa, Nilesh Trivedi, Rachita Taneja, Raman Chima, Rohin Dharmakumar, Samarendra M Hedaoo, Santosh Kumar, Sandeep Pillai, Saptarishi Datta, Shine Nelson, Shrayas Rajagopal, Shreyas Narayanan Kutty, Srikanth Lakshmanan, Suhail Kazi, Surya Mechanical, Vashistha Iyer and several others who remain anonymous.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://internetfreedom.in/the-people-behind-savetheinternet/